Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

  Komentarz dotyczący zmian organizacyjnych w szkole podstawowej od dnia 1 września 2015 r.


  W artykule 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone zmiany dotyczące organizacji klas I-III szkoły podstawowej. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357.

  Część zmian weszła w życie 31 marca 2015 r., a część będzie stosowana od 1 września 2015 r.

  W art. 61 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) ustalono strukturę organizacyjną szkoły podstawowej, która obejmuje klasy I-VI. Dotychczas zezwalano, aby w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogły być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej lub także szkoły filialne.

  Nadal obowiązuje przepis, że zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

  Klasy I zostały objęte tą regulacją od dnia 1 września 2014 r. Z dniem 1 września 2015 r. przepis obejmie klasy II, a z dniem 1 września 2016 r. także klasy III, i ostatecznie od dnia 1 września 2016 r. będzie obowiązywał wszystkie klasy I-III szkoły podstawowej.

  W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

  Nowością jest obecnie dodanie w art. 61 ustępów 3a-3e.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 20 marca 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 27 maja 2015
  Podanie propozycji ocen końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz podania ich do wiadomości uczniom i przekazanie informacji rodzicom. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 28 maja 2015
  Przekazanie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Termin ustala kurator oświaty
 • 29 maja 2015
  Zatwierdzenie arkuszy organizacji szkoły i przedszkola przez organy prowadzące. Ostatnie decyzje organizacyjne i kadrowe
 • 29 maja 2015
  Zakończenie egzaminu maturalnego. Termin ogłasza dyrektor CKE
 • 31 maja 2015
  Ostateczny termin wydania decyzji kadrowych nauczycielom związanym trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia stosunku pracy. Zakończenie ruchu służbowego nauczycieli
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com