Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii

   Komentarz do zmian w kwalifikacjach nauczycieli religii katolickiej od 1 września 2016 r.

  17 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. Urz. MEN z 2016 r. poz. 21 porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz MEN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii – wchodzi w życie 1 września 2016 r.
  Zastąpi ono poprzednie porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz MEN z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 2000 r. Nr 4 poz.20).

  Najważniejsze zmiany wynikające z nowego porozumienia:
  1. ustalono, że nauczyciele religii pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 września 2016 r., którzy:

  1) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii – można przypuszczać, iż omyłkowo pominięto tu nauczyciela dyplomowanego,

  2) spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, a nie uzyskali stopnia awansu zawodowego mianowanego zachowują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

  3) uzyskali przed dniem 1 września 2016 r. przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu porozumienia z 2000 r. posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

  2. zasadniczo zmieniono dotychczasowe uregulowanie o brzmieniu „Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii” na nowe uregulowanie o brzmieniu „Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce.” (§ 7).

  3. zdefiniowano:

  1) kolegium teologicznym jako kolegium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki,

  2) przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin,

  3) teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe albo podyplomowe studia katechezy przedszkolnej jako studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 17 czerwca 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 25 sierpnia 2016
  Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych - zgodnie z wewnętrznym terminarzem. Termin ustala dyrektor szkoły.
 • 26 sierpnia 2016
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zatwierdzenia planów pracy przedszkola oraz ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • 26 sierpnia 2016
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zaopiniowania organizacji pracy przedszkola oraz propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć. Termin ustala dyrektor przedszkola
 • 31 sierpnia 2016
  Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego Termin ustalają dyrektorzy przedszkoli i szkół.
 • 1 września 2016
  Początek roku szkolnego
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT